ForsideSkoler og InstitutionerHjertestarterNyheds arkivForeningerRyhandisKalenderBilledgalleriLokalerKirker Handbjerg MarinaRyde/Stendis BeboerforeningRydes blog til "Kunsten i bevægelse"


Ryde/Stendis Seniorklub


Her lægges diverse info om Seniorklubben, men husk også at kigge i kalenderen (senest opdateret den 9.01.2018):

OBS! Foredrag ved Karsten Hansen: 

"En landsbygravers tanker" OBS!

cafélokalet d.20. februar kl.14

gratis adgang inkl. kaffe og brød

-----------------------

Indkaldelse til generealforsamling i seniorklubben tirsdag d. 20. februar kl. 15.15

i cafélokalet

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent- klubbens sekretær fungerer som referent.

2. Formandens beretning for 2017

3. Fremlæggelse af sidste års reviderede regnskab ( ved kassereren).

4. Behandling af indkomne forslag som skal være formanden i hænde senest den 6.02. 2018

5.Fastsættelse af kontingent for 2019.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Evt.

                                                                                                          formanden

----------------------------------------------------------------------------------


Referat af generalforsamlingen i Ryde Seniorklub den 21.02.17:

Der var indkaldt i dec.nr. af Ryhandis Tidende og igen i det nr. der kom i uge 4 Formanden havde også indkaldt mundtligt på klubdagene den 31.01. og den 7.02..

Forslag skulle være formanden i hænde d.7.02.2017

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1.     valg af dirigent. Ole Libergren blev valgt.

2.     Formandens beretning ved Astrid (omtale af aktiviteter og udflugter )

Året har omfattet 25 klubdage , første periode 5. januar til 29. marts og anden periode 13. sept. til 6. dec. Der har været et godt fremmøde og et godt samvær. Vi havde gen.fors. d. 16.02.16 . Forinden var der foredrag med oplæsning og sang af Åkjærtekster v. Victor Hedegård, Borbjerg. Der har været 6 bestyr.møder: 4 lange ( 14. jan., 17.marts, 18.08. og 13.10.) og to korte (20.09. og 22.11.) og 1 formandsskift (Jakob Andersen trådte efter eget ønske ud af best. og afgik derved som formand) og Birthe Braagård indtrådte som suppleant i  sept.måned (uddybedes kort). Vi havde 3 udflugter: forårsturen til Ålborg 3. maj med 34 deltagere, sommerturen til Lemvig museum og Gjellergård d. 5. juli med 33 deltagere og kør-selv-turen til Holstebro museum, ”Hverdag på trods” om besættelsen den 6. sept. med 16 deltagere. Vi holdt julefrokost, den 13. dec. med 40 deltagere. Og så har vi, extraordinært, haft et foredrag ved Ole Tang om Lokale vestjyske originaler den 25.10. med 32 tilhørere ud over bestyrelsen (uddybedes kort). Vi fik et nyt lokale fra og med d. 13.09. Der har været tilfredshed med de nye rammer (uddybedes kort)

Året har i øvrigt været præget af et godt samarbejde med Margrethe Reedtz skolen og Venøbussen. Vi har ved flere lejligheder fået sponsoreret kaffe og brød. Vi er altid glade for den venlighed, ikke kun på grund af den gode smag i munden, men også, og især, fordi vi ser det som udtryk for at i påskønner rammerne om vores samvær.

3.     fremlæggelse af det sidste kalenderårs regnskab ved Peder.( se venligst bilag )

Der var et spørgsmål til det kommunale tilskud. Kassereren redegjorde for de 2 typer af tilskud og for forhold vedr. lokalelejen. Herefter blev både formandsberetningen og regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

4.     behandling af indkomne forslag: ingen indkomne forslag.

5.     Fastsættelse af kontingent for 2018. Fastholdes uændret (50 kr pr. medlem).

6.     valg/genvalg  af 3 medlemmer af bestyrelse  Peder, Birthe og Astrid var på valg. Alle var villige til at genopstille hvis der ikke var andre forslag. Det var der ikke.

7.     valg af 2 suppleanter : Gunnar Damsgård ønskede ikke at genopstille. Som nye suppleanter valgtes Inga og Hans Pedersen.

8         valg/genvalg  af revisor Bent Forbech og revisorsuppleant Ejgild Crone. Begge genvalgtes.

9        Eventuelt

Her rejste Ejgild Crone kritik af at udflugterne næsten  altid gik til museer.

Han  og Poul Erik foreslog en udflugt til det tidl. Kommunekem, nuværende EKOKEM under det finske energiselskab Fortum i Nyborg. Vagn Kristensen foreslog historiske steder som i lærer Jensens tid. Formanden oplyste at udflugterne for 2017 er arrangeret, men lovede at bestyrelsen ville tage forslagene op på et møde og søge at danne sig et overblik over den muligt tilslutning i tilfælde af at der blev tale om mere langvarige og kostbare udflugter end hidtil.  

 

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Praktisk arrangør: Birthe Tibirke Braagaard

Næstformand og sekretær: Bodil Pedersen

Udflugtsansvarlig: Irma Christensen

Kasserer: Peder Antonsen

Formand: Astrid Borgå

 

Referater fra bestyrelsesmøder vil fremover tilgå suppleanterne elektronisk m.h.p. at holde dem orienteret.

Underholdningen den 21.02. kl. 14 som var lagt i en kendt lokal personligheds hænder måtte desværre aflyses. I steder læste Bodil Pedersen en smuk fortælling og Vagn Kristensen underholdt på mundharpe.

----------------------------------

Der indkaldes til generalforsamling i Ryde Seniorklub tirsdag den 21. februar 2017 kl. 14 i cafélokalet på Margrethe Reedtz skolen. Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent- klubbens sekretær fungerer som referent.

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af sidste års reviderede regnskab ( ved kassereren).

4. Behandling af indkomne forslag som skal være formanden i hænde senest den 7.02.

5.Fastsættelse af kontingent for 2018.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Evt.

---------------

denne side er sidst opdateret af Astrid Borgå d. 10.01.2017

Referat af seniorklubbens generalforsamling den 16.02.2016

Kort referat bringes i Ryhandis tidende uge 9 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1.      valg af dirigent. Ole Libergren blev valgt, og han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

2.      Formandens beretning ved Jakob Andersen. Jakob konstaterede, at der altid er et godt fremmøde og en god stemning på klubdagene, dog kunne han ønske sig flere skakspillere. Dernæst gav han en gennemgang af sommerens 3 udflugter der bød på gode oplevelser. På hjemturen ved forårsudflugten den 21.05. med 36 deltagere sang man således ”Jeg elsker de grønne lunde” hvilket på smukkeste vis passede til landskabet og årstiden. Jakob mindedes også udflugterne til Daugbjerg minilandsby og Møltrup optagelseshjem for mange gode indtryk. Ved julefrokosten i december var vi 38 deltagere.

Jakob benytter ofte beretningen som lejlighed til at sige noget der ligger ham på sinde og i år havde han flg. ord til eftertanke:

En hvid mand og en indianer talte sammen, og indianeren sagde følgende: ”I alle mennesker foregår der en kamp om magten mellem to dyr. Det ene er et egoistisk væsen, der kun tænker på sin egen fordel og ikke viger tilbage for at tale ilde om andre. Det andet er et godt væsen, som vil alles vel og som derfor ikke taler ilde om andre.”

Den hvide mand spurgte hvilket af de to dyr som så ifølge indianeren vinder magtkampen i menneskets indre.

Indianeren svarede: "Det gør det dyr som du fodrer mest".....

 

3.      fremlæggelse af det sidste kalenderårs regnskab ved Peder. Peder fremlagde regnskabet ( se bilag 1)

4.      behandling af indkomne forslag ( skulle være formanden i hænde senest 4.02.): Der var ikke indkommet forslag.

5.      Fastsættelse af kontingent for 2017. Bestyrelsen har besluttet at kontingentet fastholdes på 2016 niveau.

6.      valg/genvalg  af 2 medlemmer af bestyrelse  Bodil Pedersen  og Irma Kristensen var på valg og villige til genopstilling. Der var ikke andre forslag. De blev genvalgt.

7.      valg af  2 suppleanter Gunnar Damsgård  og Marie Kristensen var suppleanter. Sidstnævnte ønskede ikke at genopstille. I stedet valgtes Birthe Brogård.

8.       valg/genvalg  af revisor Bent Forbech og revisorsuppleant Ejgild Crone ville begge godt tage en tørn mere, og der var ikke andre forslag. De genvalgtes.

9.      Eventuelt : der var ikke noget til dette punkt.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart herefter som følger:

Formand. Jakob Andersen / kasserer: Peder Antonsen / arrangementsansvarlige: Bodil Pedersen og Irma Kristensen / næstformand og sekretær: Astrid Borgaa . Bestyrelsen vil gerne takke Marie Kristensen for hendes tid som suppleant.

--------------------------------------------

OBS!     Foredrag      OBS!

På Margrethe Reedtz skolen den 16. februar 2016 kl. 14

Viktor Hedegård Pedersen fra Borbjerg har sagt ja til at komme kl.14 og underholde om Jeppe Åkjær.

Han vil fortælle om dennes liv, læse op på jysk af hans forfatterskab og vi kan synge nogle Åkjærsange. Gratis adgang.

Seniorklubben  giver kaffen og brødet den dag, men man er velkommen til selv at tage kop med.

Vores generalforsamling afholdes efter kaffen. Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.      valg af dirigent

2.      formandens beretning

3.      fremlæggelse af det sidste kalenderårs regnskab ved kassereren

4.      behandling af indkomne forslag.  Forslag skal være formanden i hænde senest d. 4.februar.

5.      fastsættelse af kontingent. 

6.      valg af  2 medlemmer af bestyrelsen samt 2 suppleanter.

7.      valg af revisor og revisorsuppleant

8.      evt.

På gensyn i seniorklubben. Du behøver ikke at føle dig gammel for at deltage!!!

---------------------------------------------------------------------

Referat af Generalforsamlingen i Ryde- Stendis Seniorklub  den 10. februar 2015

Dagsorden ifølge vedtægterne

1.      valg af dirigent: Ole Libergren blev valgt

2.      Formandens beretning ved formanden Jakob Andersen: Jakob fremhævede betydningen af fællesskabet i en tid hvor mennesker ”dør af kedsomhed og ensomhed ” som en præst har udtalt. Udflugterne og aktiviteterne i klubregi blev kort omtalt. Jakob kom ind på positive tendenser i tiden. Han fremhævede nu afdøde Kaj Jensens betydning generelt for sognet og mere specielt hans rolle som grundlægger af seniorklubben. Jakob mindedes Niels Peder Pedersen for det gode samvær og Marie Jensen i Sevelskovby.

Der var ingen spm. til beretningen.

3.      fremlæggelse af det sidste kalenderårs reviderede regnskab v. kassereren Peder Antonsen , se bilag. Der var i 2014 et underskud på 5204,19 kr., som følge af  bl.a.nedsat kommunalt tilskud til lokaleleje.

Der var ingen spm. til regnskabet, men der lød forslag om at klubben måske burde finde et andet pengeinstitut der evt. kunne hjælpe med at sponsorere udgiften til annoncer. Bestyrelsen tager emnet op på næste møde.

Beretning og regnskab blev herefter godkendt

4.      Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag.

5.      Fastsættelse af kontingent 2015: bestyrelsen har besluttet at fastholde kontingentet på det nuværende niveau, mens kaffeprisen som bekendt er blevet fordoblet fra og med 1.01.15 pga. det vigende kommunale tilskud.

6.      valg/genvalg  af 3 medlemmer af bestyrelse

Jakob Andersen, Peder Antonsen og Astrid Borgå var på valg. Der var ikke andre forslag. De blev genvalgt for 2 år.

Valg /genvalg af 2 suppleanter : Peder Tanderup og Marie Kristensen var suppleanter (valgt 2014). Peder Tanderup ønskede ikke  at genopstille. Gunnar Damsgård blev valgt som ny suppleant.

7.      valg/genvalg  af revisor og revisorsuppleant: Bent Forbech blev genvalgt som revisor og Ejgild Crone som revisorsuppleant.

8.      Eventuelt: Under dette punkt udspandt sig en diskussion af årsagerne til det vigende medlemstal og om hvordan vi evt. kunne få flere medlemmer. En mente at flere foredrag ville trække folk til, en anden at der skulle være flere aktiviteter.

Der er også rigtig mange tilbud for seniorer generelt.

Astrid gjorde opmærksom på at møderne fremover snart vil skulle holdes i de nyrenoverede RHU-lokaler på skolen, som er billigere at opvarme.

Der var buketter, betalt af Jakob, til bestyrelsens damer, Tove Sørensen for hendes hjælp og til Ulla Andersen.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som hidtil med Jakob som formand, Peder som kasserer, Bodil og Irma som udflugts- og arrangementsansvarlige og Astrid som næstformand og sekretær.                                                                                       Ref. Astrid

  ………………………………………………………………………………….

Referat af Generalforsamlingen i Ryde- Stendis Seniorklub  den 11. februar 2014

Der var indkaldt i decembernumret af Ryhandis tidende og mundtligt i seniorklubben

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. valg af dirigent Ole Libergren blev valgt

2. Formandens beretning ved formanden Jakob Andersen

Jakob fortalte om de 3 udflugter i 2013, heldagsudflugten til Fængselsmuseet i Horsens. Særligt indtryk havde det gjort at se hvordan en af fangerne havde gravet sig ud af fængslet og at høre om befolkningens opbakning til den flygtende!

Halvdagsudflugten til sandskulpturerne i Søndervig var interessant, også  på grund af det indblik som den gav i indianernes menneske- og natursyn. Den sidste halvdagstur til Fur foregik i fint septembervejr med godt humør og fællessang undervejs. Klubdagene forløb på gemytlig vis med de mange forskelligartede aktiviteter.

Han takkede bestyrelsens damer for indsatsen og Peder Antonsen overrakte buketter til dem.

3. fremlæggelse af det sidste kalenderårs regnskab v. kasserer Peder Antonsen

Her forelå bilag med regnskabet for 2013 underskrevet af revisor Bent Forbech og bestyrelsen.

Dirigenten efterlyste evt.spm. til beretning og regnskab. Der var ingen. Begge blev så godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke kommet nogen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent 2015. Næstformanden redegjorde for hvilke overvejelser der havde ført til at bestyrelsen anbefalede uændret kontingent( 50 kr.).

6. valg/genvalg  af 2 medlemmer af bestyrelse

Bodil Pedersen og Gerda Kristensen var på valg. Gerda genopstillede ikke. Irma Christensen blev foreslået. Der var ikke flere forslag. Irma blev valgt ind.

Valg /genvalg af 2 suppleanter : Peder Tanderup og Marie Kristensen var  suppleanter (valgt 2013). De genopstillede og blev valgt.

7. valg/genvalg  af revisor og revisorsuppleant: Bent Forbech var revisor og Ejgild Crone  revisorsuppleant. (valgt 2013). De genopstillede og blev valgt.

8. Eventuelt                                                    &

Log ind